Oifigeach Imeachtaí

Location UK / Northern Ireland

Job Type Contract

Salary £20000 - 25000

Updated 22 hours ago

Reference 1434020

 Job Description

Oifigeach Imeachtaí

OIFIGEACH IMEACHTAÍ TUARASTAL: £20,692 – £22,739 (Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.) LÁTHAIR OIBRE: Is i dTuaisceart Éireann atá an post seo lonnaithe. Post ar chonradh bliana é seo. FREAGRACHTAÍ Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh; Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais; Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a reáchtáil; Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais  a bhailiú; Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte; agus Promóisin a fhorbairt chun imeachtaí ealaíne agus siamsa i nGaeilge a chur chun cinn. RIACHTANAIS Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla; Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú; Eolas ar phobal Gaeilge Thuaisceart Éireann; Taithí ar úsáid na meán sóisialta; Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus Ceadúnas tiomána glan. Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir: Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht  Ghaeilge / ealaíne sa dlínse ó thuaidh; Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna; Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici; Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach; Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag. Method of application Seol iarratas mar aon le CV, roimh 29 Lúnasa 2019