Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

Location UK / Leinster

Job Type Contract

Salary See description

Updated 1 week ago

Reference 1434026

 Job Description

Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail

OIFIGEACH IMEACHTAÍ & FORBAIRT FREASTAIL TUARASTAL: €29,026 – €38,974 (Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.) LÁTHAIR OIBRE Is i mBaile Átha Cliath atá an post seo lonnaithe. Post ar chonradh bliana é seo. CEANNEAGRAÍOCHT sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas.    Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IMEACHTAÍ & FORBAIRT FREASTAIL rannpháirteach i gcur i gcrích Phlean Bliana na heagraíochta. FREAGRACHTAÍ Clár Imeachtaí an Oireachtais a chur chun cinn agus rannpháirtíocht ann a spreagadh; Caidreamh idir gréasáin labhartha Gaeilge a éascú, i gcomhar leis an Oifigeach Gréasán; Ócáidí gréasánaíochta a reáchtáil don phobal úsáidte Gaeilge; Maoiniú/Urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí an Oireachtais; Tionscadail ealaíne agus siamsa ar leith a reáchtáil; Faisnéis i leith tinreamh ag imeachtaí an Oireachtais  a bhailiú; agus Ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht ag tionóil/imeachtaí/féilte nuair is gá. RIACHTANAIS Ardchaighdeán labhartha agus scríofa i nGaeilge & i mBéarla; Taithí/Cumas imeachtaí a fhorbairt agus a bhainistiú; Eolas ar phobal na Gaeilge i gceantair lasmuigh den Ghaeltacht; Taithí ar úsáid na meán sóisialta; Ábaltacht oibriú as a stuaim féin, agus Ceadúnas tiomána glan. Beidh sé ina bhuntáiste ag iarrthóir: Taithí fostaíochta a bheith aige/aici i dtimpeallacht  Ghaeilge / ealaíne, Cumas a bheith aige/aici oibriú de réir amspriocanna teanna; Sárscileanna cur i láthair a bheith aige/aici; Ardleibhéal cruinnis i mbun oibre & súil ghéar anailíseach; Cumas a bheith aige/aici imeachtaí a bhainistiú/a eagrú; agus É/Í a bheith muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag. Method of application Seol iarratas mar aon le CV, roimh 29 Lúnasa 2019